RKV - Realkompetencevurdering

Dit uddannelsesforløb på SOSU C indebærer en realkompetencevurdering.

En realkompetencevurdering er en vurdering af dine samlede kompetencer. Det vil sige viden og færdigheder, som du har erhvervet ved uddannelse, på arbejdspladsen, på kurser, udlandsophold, frivilligt arbejde, foreningsarbejde mv.

Individuel vurdering
En realkompetencevurdering er individuel og kan give anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af skoleundervisningen.

På baggrund af din ansøgning vurderer SOSU C, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Det kan for eksempel være en afprøvning af dine uformelle og ikke-formelle kompetencer, som du ikke har dokumentation for.

Den yderligere afklaring foretages af undervisere og kan have forskellig form og varighed afhængig af dine forudsætninger. Underviserne vil typisk anvende samtaler, rollespil og tests som afklaringsmetoder/-værktøjer.

Realkompetencevurderingen kan tilrettelægges som den indledende del af uddannelsen. Du skal være opmærksom på, at vurderingen regnes som et uddannelsesforsøg – dvs. den koster et ud af tre mulige ”klip” til grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse. Ønsker du alene en realkompetencevurdering, se mere her.

Standardgodskrivning
Det faglige udvalg PASS har endvidere fastsat kriterier for standardgodskrivning.

Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever på social- og assistentuddannelsen:

Område Varighed af erfaring Afkortning af praktik
Hjemmepleje 8 mdr. 1,5 mdr.
Plejecenter 8 mdr. 1,5 mdr.
Dag- og bo tilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse   8 mdr. 1 mdr. 

Det er et krav, at ansøger kan dokumentere erhvervserfaring med følgende jobfunktioner:

  • erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
  • væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver
  • i sine arbejdsfunktioner have indgået i team
  • i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring 

Uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever på social- og assistentuddannelsen:

Uddannelse Afkortning af skoleuger Afkortning af praktik
Social- og sundhedshjælper 5 uger 5 mdr.
Pædagogisk assistent  - 2 mdr.
Plejehjemsassistent  - 3 mdr.
Sygehjælper  - 3 mdr.
Plejer  - 3 mdr.

Særligt for elever på 25 år og derover gælder, at to års relevant erhvervserfaring udløser godskrivning for praktikuddannelsen i uddannelsen (EUV 1). 

Det er et krav, at ansøger udover kravene til erhvervserfaring som social- sundhedshjælper kan dokumentere erhvervserfaring af mindst 1/2 års varighed fra hvert af de tre nedenstående arbejdsområder:

  • Det primærkommunale område
  • Det somatiske område
  • Det psykiatriske område

Det er et krav, at ansøger udover kravene til erhvervserfaring som social- og sundhedshjælper kan dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner:

  • erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt
  • arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, dokumentation af sygepleje, rehabiliterende indsatser samt anvendelse af velfærdsteknologi 

Erfaringen skal være erhvervet inden for de seneste 4 år.