Pædagogiske principper

De grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er tilrettelagt som vekseluddannelser med skole- og praktikperioder. Denne vekslen mellem skole og praktik skal bidrage til, at eleverne udvikler faglige og personlige kompetencer samt en velbegrundet professionel fagidentitet. Elevgruppen består af både unge og voksne mennesker.

Det særlige ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er, at alle elever hurtigt møder erhvervet i praktikdelen. Kompetencemålene sætter retning for, hvad eleverne skal kunne i slutningen af uddannelsen, og vekseluddannelsen skal sætte eleverne i stand til at handle som kompetente professionelle i deres kommende arbejdsliv. I praktikken er der både praktisk arbejde og teori, ligesom der også er både teori og praktisk arbejde på skolen. På skolen åbner vi erhvervet for eleverne med et indhold i form af praktiske situationer og problemstillinger. Vi arbejder også med relevante erhvervsfaglige metoder, som åbner eleverne for erhvervet. Endelig gennemfører vi en systematisk feedback, der hjælper eleverne med at lære så meget som muligt. Den praksisnære undervisning skal således hjælpe eleverne med at koble teori og praksis og understøtte sammenhæng mellem skole og praktik.

Læringsmiljøet på SOSU C bliver organiseret, så det matcher skolens unge- og voksenspor. Alle elever skal modtage undervisning, der opleves som vigtig, relevant og meningsfuld for unge eller voksne.

For de unge elever tilbyder SOSU C et attraktivt læringsmiljø med plads til ungdomskultur og muligheder for eleverne, så de finder formål med det at lære. Vi vægter elevernes læring og trivsel samt mulighed for at skabe relationer ved hjælp af holdfællesskaber samt et fast tilknyttet team af undervisere. Eleverne møder praksisnære undervisningssituationer på SOSU C, hvor de selv prøver sig frem, samarbejder og inspirerer hinanden. Eleverne er aktive lærende, og den fælles dialog om læringsprocessen er central i undervisningen. I undervisningen medtænkes desuden, hvordan eksempelvis de unge elever kan anvende IT og medier i en aktiv og oplevelsesorienteret læringsproces.

For de voksne elever tilbyder SOSU C uddannelsen som en erhvervsuddannelse for voksne, hvor de voksne kan opnå en hurtigere vej til faglært uddannelse. Den voksne elev realkompetenceafklares inden uddannelsesstart. Eleven anerkendes på allerede opnåede kompetencer og efterfølgende tilbydes afkortede og differentierede uddannelsesforløb. For voksne elever handler det om at få et skoleliv til at matche med et etableret voksenliv, hvor uddannelsen er placeret mellem tidligere og kommende arbejdsliv. I undervisningen er der derfor et særligt fokus på at anerkende og inddrage elevernes kompetencer og relevante erhvervserfaringer i forbindelse med faglige aktiviteter og på at støtte op om elevernes motivation for at lære i et voksenpædagogisk læringsmiljø.

For begge elevgrupper er det vigtigt med gode sociale relationer og omgangsformer i læringsmiljøet, med tydelige spilleregler og med god ledelse af læringsprocesserne.

På SOSU C er skoleforløbene tilrettelagt i erhvervsrettede temaer, der er organiseret på tværs af flere fag, så eleverne kan opleve en erhvervsrettet helhed, hvor fagene supplerer hinanden, og hvor teori understøtter problemløsning i praksis. Der er tydelige mål i temaerne for, hvad eleverne skal vide og kunne. Eleverne modtager feedback i forhold til målene i et tema og feedforward i forhold til, hvad de skal arbejde hen imod i de næste temaer.

Elevernes forskellige forudsætninger i læringssituationen bliver tilgodeset ved, at undervisningen blandt andet bliver tilrettelagt på forskellige niveauer i grundfag, og at der gøres brug af opgaver og arbejdsformer med forskellige krav og forventninger til elevernes udførelse og/eller formidling. Det betyder, at den organisatoriske og pædagogiske differentiering bruges som en nøgle til at åbne op for flere muligheder i undervisningen. Differentieringen omfatter derudover et særligt talentspor med fag på ekspertniveau, hvor metoder og materialer matcher disse elevers behov og talenter.

Uddannelse på SOSU C er produktet af en proces, hvor elevernes sociale og personlige kompetencer udfordres i samspil med udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer.