Sundhed på arabisk

”Sundhed på arabisk” - Flerkulturelle og modersmåls kompetencer i brug.

1/1 2013 – 1/3 2014

Et satspuljeprojekt med det formål at fastholde elever på erhvervsuddannelserne

Projektet, som vi efter kort tid omdøbte til Sundhed på arabisk, blev afsluttet med et seminar d. 16/1 2014

Projektet har haft til formål at styrke tosprogede elevers faglige og personlige kompetencer ved at tilbyde 30 timers undervisning i kulturformidling, sundhedsbegreber og sundhedsfagligt ordforråd på arabisk.

Formålet med projektet var:

1/At udvikle en uddannelsespraksis der fastholder etniske minoritetsunge i social- og sundhedsuddannelserne gennem en videreudvikling af de modersmålskompetencer og den kulturelle viden eleverne bringer med sig ind i uddannelsen, sådan at de får oplevelsen af at kunne noget særligt. Tidligere undersøgelser og studier peger på at en større inkorporering af elevens modersmål og kulturelle viden øger graden af deres faglige tilegnelse og dermed motiverer dem til at blive på uddannelsen.

2/Med denne fastholdelsesstrategi vil uddannelsen kunne bidrage til en social- og sundhedspraksis, der er relateret til en stadig mere sproglig og kulturelt mangfoldig brugergruppe.

Målgruppe

Valget af netop arabisk baserer sig på udvælgelsesproceduren forud for projektet, som tog afsæt i hvilke elever der blev optaget på Social- og sundhedsassistent uddannelsen marts 2013. Arabisk var det sprogområde, som var det hyppigst forekommende modersmål blandt ansøgerne.

20 elever mellem 19-47 år blev identificeret som potentielle deltagere, 13 elever har deltaget i kurset, 8 deltagere har afleveret den obligatoriske essay og derfor modtaget et diplom.

Indhold-metode

Projektet har arbejdet på to ben. Det ene ben handlede om at kvalificere eleverne gennem faglig modersmålsundervisning til at indgå i dialog med arabiske patient/brugergrupper på professionel vis. Undervisningen har taget udgangspunkt i principperne omkring ”scenario-based-education” ved bl.a. at gøre brug af film/Video af simulerede praksis scenarier

Det andet ben skulle kvalificere eleverne til at indgå som kulturelle mediatorer; Erfaring og tidligere projekter har vist os, at eleverne besidder en ganske betydelig kulturel viden, som kommer til udtryk i kulturmødet med det danske uddannelsessystem og de arbejdspladser de er i praktik på. Projektets andet ben handlede derfor om at gøre den kulturelle viden eleverne kommer med til viden og kompetencer som både matcher et behov i sundhedssystemet og på uddannelserne på SOSU C. Dette udvikles i projektet gennem en model inspireret af teorier omkring ”Cultural self-awareness and humility” og Madeleine Leiningers kulturomsorgsteori.

Uddannelsespraksis/Valgfaget

Undervisningen blev udført efter principperne for scenariebaseret undervisning beskrevet af Edward Peter Erringtont i bøgerne ”Creating Learning Scenarios: A Planning Guide for Adult Educators” og ”Preparing graduates for the  professions using scenario-based learning”: Undervisere og elever arbejder med et scenarie fra deres kommende arbejdsliv. Ideen er, at eleverne forbereder sig på at spille det udvalgte scenarie, herefter spilles scenariet som samtidig optages således at elever og undervisere i fællesskab efterfølgende kan reflektere over, hvad der skete. Efter behov, kan eleverne undervejs i spillet række hånden i vejret og bede om guidning fra både medelever og undervisere.

Som forberedelse til scenariet blev eleverne undervist i kultur og kulturbegreber, samt sundhedsbegreber på arabisk, relevante for netop det valgte scenarie.

Projektgruppen udvalgte et hyppigt genkendeligt scenarie: Et møde med en ældre arabisktalende borger patient med diabetes, indlagt på hospitalet på grund af forværring i sin sygdom.                                                                                                           

Resultater

Eleverne gav ved evalueringen udtryk for at:

  • Det havde været særligt fantastisk at få mulighed for at tale deres modersmål med ligesindede elever
  • Muligheden for at diskuterer på arabisk havde gjort både deres danske og deres arabiske bedre
  • De havde lært rigtig meget af at spille scenarier fra deres kommende praksis, som blev optaget og efterfølgende diskuteret
  • De havde fået styrket deres selvtillid fordi de fik oplevelsen af at kunne noget særligt både i forhold til at arbejde mellem to kulturer, men også i forhold til at kommunikere på mere end et sprog om sygdom og sundhed generelt
  • At de som to-sprogede har noget at byde ind med i forhold til kulturforståelse

Underviserne/elevernes kontaktlærere som ikke deltog direkte i projektet, kunne fortælle at:

  • Eleverne kom styrket tilbage fra undervisningen i sundhed på arabisk.  En underviser fortæller ”De havde en anden udstråling af selvsikkerhed, de kom tilbage med løftede pander og gå på mod”.

Projektet blev afsluttet med et seminar med deltagere fra både praktik og skole, hvor der bliver diskuteret fremtidsperspektiver for implementering af projektet. Referatet fra dette seminar blev tegnet af Claus Bekker.                                                                                             

Planen er, at projektet implementeres som et 24 timers valgfag på sosu-assistent uddannelsen fra marts 2014. Ønskes yderligere information kontakt projektleder, Marianne Dithmer marianne.dithmer@sosuc.dk