Handlingsplan for øget gennemførelse

På SOSU C har der i en lang årrække været fokus på elevernes frafald, der defineres som, at elever stopper en påbegyndt erhvervsuddannelse, inden den er fuldført.

Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse er et vigtigt redskab i arbejdet med at få flere elever til at gennemføre. Handlingsplanen identificerer skolens udfordringer med frafald, og er skolens redskab til at prioritere og planlægge forskellige indsatser for at få flere elever til at gennemføre.

Det drejer sig om obligatoriske kvalitetsinitiativer, bl.a. en indsats rettet mod at hæve den pædagogiske og didaktiske kvalitet igennem mere differentieret undervisning. Der er også et ønske om en stærkere kobling mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen.

Handlingsplanen er desuden dokumentation for skolens mål, arbejde og resultater i forbindelse med de forskellige indsatser for at nedbringe frafaldet.

Handlingsplanen er også et redskab til kvalitetsstyring i forhold til at følge op på reformen af erhvervsuddannelserne fra 2015. I handlingsplanen fra 2016 skal skolen give en status på, hvor langt man er kommet med at opfylde de overordnede klare mål for kvalitet i Eud-reformen samt redegøre for skolens resultater inden for det praktikpladsopsøgende arbejde mv..

Handlingsplan for øget gennemførelsen er en del af det øvrige kvalitetsarbejde på SOSU C. Som bindeled til handlingsplanen indgår data fra elevtrivselsmålingerne og virksomhedstilfredshedsmålingen, idet data fra disse undersøgelser danner grundlag for udviklingen og opfølgningen på de obligatoriske kvalitetsinitiativer.

Desuden er handlingsplanen blevet indarbejdet i SOSU C’s Strategiplan og udviklings- og implementeringsplan. Det er med til at sikre, at det interne udviklingsarbejde også har fokus på øget gennemførelse, elevtrivsel og hvor vi kan forbedre undervisningen og læringsmiljøet på SOSU C. 

I spalten til højre kan du finde SOSU C's handlingsplan for øget gennemførelse.