Udbudspolitik 2018

Generel præsentation af SOSU C
Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil 1. januar 2007 var uddannelsescentret en amtslig institution under navnet Social- og Sundhedsskolen i Københavns Amt. Ved indgangen til 2007 fik uddannelsescentret sit nuværende navn og overgik til statsligt regi som en selvejende institution med egen bestyrelse.

SOSU C fusionerer pr. 1. januar 2018 med SOPU. Det tidligere SOSU C vil fremadrettet stadig være beliggende i Brøndby, Gladsaxe og Herlev.

Den fusionerede skole SOPU/SOSU C er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Den fusionerede skole er en af landets største udbydere af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Skolen samarbejder med Region Hovedstaden og følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Skoleafdelingen SOSU C har primo 2018 ca. 180 ansatte fordelt på ledelse, undervisere og teknisk - administrativt personale. Medarbejderne bringer viden og erfaringer fra mange forskellige faglige baggrunde ind i deres arbejde.

Skolen betjener institutioner og virksomheder, der har relation til social- og sundhedsområdet. Skolens "markedsområde" er karakteriseret ved mange store og halvstore offentlige virksomheder samt enkelte mindre offentlige virksomheder. Der er i begrænset omfang private virksomheder indenfor feltet.

Skolens aktiviteter indenfor kursus og efteruddannelse består hovedsagelig af arbejdsmarkeds­uddannelser, temadage og konsulentydelser. Herudover afvikler vi rekvirerede kurser på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

Skolen deltager i VEU-samarbejdet med VEU-center Hovedstaden og Bornholm.

Derudover deltager skolen løbende i udviklingsprojekter såsom nye forløb for ledige og udvikling af nye kurser. For eksempel gennemfører afdeling SOSU C portøruddannelsen og overbygningskurser hertil for hele Østdanmark, efter aftale med portøruddannelsesnævnet.

Arbejdsmarkedsuddannelser
Skolens undervisningskompetence ligger indenfor social- og sundhedsområdet, hvor skolen gennemfører uddannelsen til såvel den pædagogisk assistentuddannelse som de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, dvs. Social- og sundhedshjælperuddannelsen og Social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Skolen er godkendt til at udbyde AMU uddannelser og enkeltfag indenfor følgende fælles kompetencebeskrivelser:

  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Sundheds - og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Patientrelateret service på sygehusene
  • Socialpsykiatri og fysisk /psykisk handicap
  • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Individuel kompetencevurdering i AMU

En opdateret oversigt over alle de kurser, som afdelingen SOSU C er godkendt til at udbyde finder du her:

Direkte link til kursusoversigt
Klik på de enkelte kurser for at se en uddybende beskrivelse af kurset.

Afdækning af uddannelsesbehov
Vi har et tæt samarbejde med udviklingsafdelinger i kommuner og region, samt med praktiksteder for hovedforløbene (for indgangen til sundhed, pædagogik og omsorg) omkring efteruddannelsesbehov, ligesom vi har et rådgivende og partssammensat Lokalt Uddannelsesudvalg for Kompetenceudvikling (UKU-udvalg). Udvalget har til opgave at give input til analyser af den nyeste udvikling, så AMU-efteruddannelseskurserne kontinuerligt kan blive tilpasset, så de matcher arbejdsmarkedets behov.

Vi deltager aktivt i VEU-center Hovedstaden og Bornholm, hvor vi gennem løbende samarbejde er med til at målrette og løse uddannelsesbehov på tværs af hovedstadsområdet. Se de aktuelle indsatsområder i udviklingskontrakten for VEU-center Hovedstaden og Bornholm på http://www.veu-center.dk

Læse/skrivetest til AMU - uddannelsessøgende
En række undersøgelser har vist, at mange med læseproblemer ikke søger optagelse på AMU-forløb pga. risikoen for at falde fra undervejs på grund af læsevanskeligheder. Derfor har skolen løbende screeninger i dansk og matematik. Dette er en test, som afdækker kursistens eventuelle behov for undervisning i grundlæggende dansk eller matematik.

Vi samarbejder med VUC-centrene i vores område og henviser til kurser i Forberedende Voksen Undervisning (FVU). Formålet er at give deltagerne et mere tilfredsstillende arbejdsliv samt bedre muligheder for at gennemføre efteruddannelse.

Kompetenceafklaring og realkompetencevurdering i AMU
Alle, der har adgang til uddannelse inden for rammerne af lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v., har på skolen mulighed for, at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

En individuel kompetencevurdering er en realkompetencevurdering og har til formål at give deltageren en anerkendelse af dennes samlede viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og til brug på arbejdsmarkedet. Kontakt skolen hvis du er interesseret i at få foretaget en individuel kompetencevurdering.

Aktivitetsudvikling og prioritering for 2018
Der er forventes i 2018 omtrent den samme aktivitet som i 2017.

Afdeling SOSU C vil, i nødvendigt omfang, anvende de muligheder for supplerende betaling og afmeldegebyr som Finansloven lægger op til.

Prioritering
Det forventes ikke, at det bliver nødvendigt at prioritere midlerne i 2018.

Markedsføring
Udbud og markedsføring af arbejdsmarkedsuddannelser og kurser sker fortrinsvis via annoncering på skolens hjemmeside, hvor en opdateret kursusoversigt findes.

Desuden kan alle skolens arbejdsmarkedsuddannelser ses på www.efteruddannelse.dk. Denne portal er også indgangen for tilmelding for stort set alle kursister.

Udliciterings- og udbudspolitik

Skolen vil løbende vurdere behovet for at udlicitere AMU mål på de områder, hvor vi ikke selv ser os i stand til at dække behovet.

Skolen indgår løbende partnerskabsaftaler mm. i forhold til udbudsforpligtigelsen på de godkendte AMU mål.
Den fusionerede skole SOPU/SOSU C har i perioden 1. september 2018 til 1. september 2019 indgået aftale med Københavns Professionshøjskole om udlægning af FKB 2726, dvs. KP udlægger til den nyfusionere skole SOPU/SOSU C.
Aftalekontrakt kan ses her

Der er indgået aftale med HRS Hotel og Restaurant Skolen forår 2019 om udlægning af kursus 47313.
Aftalekontrakt kan ses her